Pedagogisch project

Leren van en met elkaar is een natuurlijk proces. Toch loopt dit op reguliere scholen vaak zeer moeilijk wanneer je kind hoogbegaafd is. Te weinig aanbod op cognitief vlak leidt bij deze kinderen tot teleurstelling en onzekerheid waarbij de eens zo grote motivatie omslaat in desinteresse. Leerkrachten slagen er vaak niet in het leerproces van deze kinderen op een degelijk onderbouwde manier te begeleiden. Niet enkel op cognitief vlak blijven ze op hun honger zitten maar ook hun ‘zijnsluik’ dat zich uit in perfectionisme, een groot rechtvaardigheidsgevoel, hooggevoeligheid en een kritische ingesteldheid wordt vaak op een zeer negatieve manier opgevat. Als gevolg hiervan haken deze kinderen af en gaan ze onderpresteren. Hun zelfvertrouwen wordt gefnuikt en de weg naar psychosomatische klachten en/of depressiviteit ligt open. Problemen op school en thuis steken de kop op en ook het contact met andere kinderen verloopt dikwijls moeilijk.

Met het oprichten van de Ingenium School willen wij hierop een antwoord bieden door zowel het cognitieve als het zijnsluik van meer- en hoogbegaafde kinderen positief te benaderen zodat zij later hun plaats vinden in de maatschappij en er op hun beurt ook iets voor kunnen betekenen. We wensen een kader te scheppen en een omgeving aan te bieden waarin de begaafdheden van deze kinderen zich kunnen ontwikkelen tot talenten en waar hun sociaal-emotionele welzijn de broodnodige aandacht krijgt.

Er wordt gewerkt met uitgebouwde leerlijnen waarbij de klassieke leerplannen afgestemd op de eindtermen worden gevolgd, maar waar de leerstof, door het compacteren en het verrijken, wordt aangeboden op maat van deze kinderen. De tijd die besteed wordt aan de cognitieve vakken zal ongeveer met de helft gereduceerd worden. In de tijd die hierdoor vrijkomt zullen vakken als muziek, kunst, filosofie, wetenschap, relaxatie en IT op hun niveau worden aangeboden.

shutterstock_151703984

Met dit voldoende en aangepast cognitief aanbod zullen we tegemoet komen aan hun grote leerhonger terwijl we hen met extra vakken als muziek, kunst en filosofie de mogelijkheid willen bieden hun hooggevoeligheid te kaderen en expressie te geven aan hun emoties en gedachten. Op deze manier willen we een beter evenwicht creëren tussen hoofd, hart en lichaam.

Daar waar hoogbegaafde kinderen zich in een klassieke school vaak het onbegrepen buitenbeentje voelen en ze hun capaciteiten onderdrukken zullen ze zich hier kunnen ontplooien onder ontwikkelingsgelijken. Door het contact met peers zullen ze zogenaamde sparring partners vinden.

Er zal maximaal getracht worden om de kinderen hun traject “op jaar” te laten volgen. Met het aangeboden programma is het perfect mogelijk dat kinderen elk schooljaar in- of uitstappen van of naar reguliere school.

Visie

Ontwikkeling van het leren van het kind via de principes van meervoudige intelligentie.

We focussen ons op de totale ontwikkeling van het kind. Wij gaan er daarbij vanuit dat er een goede balans dient gevonden te worden tussen de ontwikkeling van het cognitieve, het socio-emotionele en het manueel/culturele waarbinnen het zijnsluik te allen tijde wordt gerespecteerd. Begaafdheidsfactoren kunnen zich uiten op acht verschillende prestatiegebieden (meervoudige intelligentie). Om de volledige ontwikkeling van het kind te bereiken maken we in onze dagelijkse praktijk gebruik van de principes van de meervoudige intelligentie, m.a.w. iedereen heeft zijn eigen profiel van onderling op elkaar inwerkende intelligenties/prestatiegebieden. Het gaat dus niet alleen om intelligentie, maar ook om creativiteit, muzikaliteit, zelfsturing, handigheid, ondernemerschap en sociale vaardigheden. In het onderwijs ligt het zwaartepunt tot nu toe sterk op cognitief talent. Daarnaast hebben we de neiging vooral te kijken naar de tekorten. Het ontwikkelen van talenten is veel effectiever dan het leren vanuit tekorten. Daarbovenop groeit de motivatie wanneer talenten worden gebruikt.

Ook de doorstroming naar het secundair en hoger onderwijs/universiteit verloopt vlotter. Als kinderen weten waar ze goed in zijn, maken ze ook verstandigere keuzes voor hun toekomst.

Geen frontale, klassikale lessen maar werken op eigen niveau, volgens eigen capaciteiten door het hanteren van didactische structuren en andere coöperatieve werkvormen. Vanuit de drie visies van meervoudige intelligentie, matchen, stretchen en vieren krijgt ons onderwijs vorm. Bij het ‘matchen’ wordt aansluiting gezocht tussen de leerstof en de sterkere intelligenties van de leerling. Kinderen hebben op deze manier meer kans op succes. ‘Stretchen’ betreft de ontwikkeling van alle intelligenties, sterk of minder sterk en het ‘vieren’ gaat om het eigen uniek zijn van de leerling, dat van anderen en de idee dit te mogen tonen. Daarnaast vinden we het belangrijk om ruime aandacht te besteden aan het ontwikkelen van goede werk- en leerstrategieën om zowel de overgang naar het secundair onderwijs als het latere behalen van een adequaat diploma te bewerkstelligen.

Via differentiatie, waarbij telkens inzet, doorzettingsvermogen, strategisch werken en probleemoplossend denken centraal staan, en een permanente, brede, positieve evaluatie gebaseerd op verschillende vormen van assessment kan het kind zijn eigen leerproces opvolgen en bijsturen. Ouders krijgen een beeld van de totale ontwikkeling van hun kind.

14629075552_19c91b363d_bKinderen hebben originele denkbeelden. De stimulans om deze te uiten ontbreekt vaak en hoe ouder ze worden, hoe meer deze originele beelden worden verdrongen door denkbeelden van de massa. Zelf denken is geen vanzelfsprekendheid. Daarom wensen wij te filosoferen met onze kinderen zodat de gangbare denkbeelden niet klakkeloos worden overgenomen. Ook de verschillende godsdiensten zullen op deze manier worden bekeken.

Binnen ons onderwijs willen we onze kinderen taalvaardig maken en dit in het Nederlands, Frans en Engels. We beschouwen dit als een bron van persoonlijke en maatschappelijke rijkdom.

Het is binnen onze visie van essentieel belang om te communiceren op een open en transparante manier naar alle actoren die zowel intern als extern bij onze school betrokken worden.

 

Evaluatie van de visie

We vertrekken van het uitgangspunt de we een “uitstekende” school willen worden en blijven. Om dit te bereiken bewaken we drie aspecten:

  • shutterstock_119721871aanwerving personeel vanuit duidelijke selectiecriteria naar profiel van onze school
  • het potentieel van onze kinderen maximaliseren waarbij het zijnsluik wordt gerespecteerd
  • De “leer”kracht van de school bewaken en ontwikkelen

De evaluatie van deze drie aspecten gebeurt door op systematische wijze ons onderwijs te analyseren en bij te sturen.

 

 

Comments are closed.